วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อนำประชาชนที่มีจิตอาสาไปลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างขบวนแห่แบบประเพณีโบราณ (เช้า+บ่าย) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจัดสถานที่พร้อมเก็บกวาดรอบบริเวณงานโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุในการจัดงานสงกรานต์(พิธีทางสงฆ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเวทีเครื่องเสียงโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างค่ารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และแห่ขบวนสรงน้ำพระรอบหมู่บ้าน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง