วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (รำเซิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุประจำตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่2 (สระนาหลุบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่6 (สายข้างเมรุวัดหนองคูวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่8 (สายบ้านนายนิกร โฮมจัตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดหนองบัวบาน โดยจ้างเครื่องจักรปรับแต่งพื้นที่บริเวณตลาดพร้อมปรับปรุงห้องน้ำตลาดและคอนกรีตบริเวณโดยรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้าง ถมดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง