องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565


วันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณโครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งที่ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ชั้น ๒ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ

2023-04-24
2023-02-22
2022-09-02
2022-03-09
2021-11-23
2021-10-08
2021-09-13
2021-07-30
2021-05-14
2021-04-21