องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร 21
  14 ก.พ. 2565    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 66
  3 ม.ค. 2565    **ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 105
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 86
  7 ธ.ค. 2564    ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน 108
  3 พ.ย. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 113
  1 พ.ย. 2564    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 110
  26 ต.ค. 2564    การขยายเวลาการให้การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2565 112
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 99
  6 ต.ค. 2564    ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 91
  10 ก.ย. 2564    ประกาศผลกรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 132
  6 ก.ย. 2564    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 102
  3 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระบบ e-LAAS 104
  24 ส.ค. 2564    รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 139
  19 ส.ค. 2564    ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 150
  16 ส.ค. 2564    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 111
  9 ส.ค. 2564    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงนจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 136
  2 ส.ค. 2564    เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 108
  16 ก.ค. 2564    ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 137
  30 มิ.ย. 2564    จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 111


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]