องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr. Peerawat  Punsakdahon
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
  ชื่อ + นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr. Peerawat  Punsakdahon
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
 
  ชื่อ + นางศุภรัศดิ์ มิลินคณาพัฒน์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
  ชื่อ +  นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 14
  อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
   ชื่อ +  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr. Khanchit  Mitsanthai
   ตำแหน่ง +  วิศวะกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 15
   อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
 
   ชื่อ + ว่าง
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   โทรศัพท์ + 0-4005-6006-7 ต่อ 16
   อีเมล์ + admin@nongbuaban.go.th
 
    ชื่อ + นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
   ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
   โทรศัพท์ +  0-4005-6006-7 ต่อ 13
   อีเมล์ +  admin@nongbuaban.go.th
 
    ชื่อ +   น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   โทรศัพท์ +  0-44-056-541
   อีเมล์ +  admin@nongbuaban.go.th
 
    ชื่อ +   นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   โทรศัพท์ +  0-44-056-541
   อีเมล์ +  admin@nongbuaban.go.th