องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานที่ตั้ง  
333  ม.  11 อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   36130
โทรศัพท์ 044-056007, แฟกซ์  044-05600-7 ต่อ 19


 

นางศุภรัศมิ์   มิลินคณาพัฒน์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 044-056007

นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 044-056007

นายครรชิต  มิตรสันเทียะ

ผุ้อำนวยการกองช่าง

 044-056007 ต่อ 15    

น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์

รักกษาราชการแทน ผู้อำนวยการการศึกษา

044-056541

นางศุภรัศมิ์   มิลินคณาพัฒน์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

044-056542

น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

044-056541

นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตรฯ

 

044-056542