องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

     
    นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร. 044-056007 ต่อ 12
 
นางศุภรัศดิ์ มิลินคณาพัฒน์ นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง   วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 044-056007 โทร. 044-056007
โทร. 044-056007 ต่อ 15
     
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 044-056541 โทร. 044-056542 โทร. 044-056541
     
  นางศุภรัศดิ์ มิลินคณาพัฒน์  
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม

โทร. 044-056542