องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นายพีระวัฒน์  พันธ์ศักดิ์ดานนท์
Mr. Peerawat  Punsakdahon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 
  -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
 
นายแดง  นาคส้มป่อย
Mr. Daeng  Naksompoi
นายสมชัย  เขียวป่าน
Mr. Somchai  Khiawpan
นายกิตติพงษ์  บัวพงษ์
Mr. Kittipong  Buapong
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนู  เกษแก้ว
Mr. Thanu  Ketkkaew


พนักงานจ้างเหมาบริการ