องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นายพีระวัฒน์  พันธ์ศักดิ์ดานนท์
Mr. Peerawat  Punsakdahon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
     
  นายอุดมศักดิ์  สุขนาแซง
Mr. Udomsak  Suknasang
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
 
นายแดง  นาคส้มป่อย
Mr. Daeng  Naksompoi
นายสมชัย  เขียวป่าน
Mr. Somchai  Khiawpan
นายกิตติพงษ์  บัวพงษ์
Mr. Kittipong  Buapong
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนู  เกษแก้ว
Mr. Thanu  Ketkkaew


พนักงานจ้างเหมาบริการ