องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน  มุ่งพัฒนาองค์กรพร้อมบริการ